ΑΡΧΙΚΗ

covercover, PDF document

Προσωπικά Στοιχέια


profile

Δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις, Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας (ΑΜ 94), μέλος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Αυτοαπασχολούμενη δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Αναστασίας Ν. Χατζησιμωνιάν , με εργασιακή ειδίκευση στους τομείς του Αστικού, Ποινικού και Δημοσίου Δικαίου, Δικαίου Αλλοδαπών και Στρατιωτικό Δίκαιο.

Προπτυχιακές σπουδές: Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Μεταπτυχικές σπουδές: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (επιστημονικά αντικείμενα: Συνταγματικό, Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο), Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης .

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.


Η Δράση ΑΜΘ100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» αφορά στην ενίσχυση με κεφάλαιο κίνησης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ενδέχεται όχι μόνο να αντιμετωπίσουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά και να υποστούν σημαντική ζημιά λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημιές δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και, ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς, στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις σε βαθμό που να υπονομευθεί η βιωσιμότητά τους.

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας», Θεματικό στόχο 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ», Επενδυτική Προτεραιότητα 3δ «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 5-6 « Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ».

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν.

Η επιχείρηση ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν. ΧΑΤΖΗΣΙΜΩΝΙΑΝ χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση αυτή.

espa-tameio